Chánh kiến

Này các Tỳ-kheo, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là chánh tri kiến”

Cấu trúc chúng sinh

Thân và tâm
Ngũ uẩn
Lục căn
Mười hai giới

Pháp duyên sinh

Khi cái này có, thì cái kia có; Cái này phát sinh, thì cái kia phát sinh; Khi cái này không có, thì cái kia không có; Cái này chấm dứt, Cái kia chấm dứt."

Chánh niệm tỉnh giác

Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ

Bài pháp mới

Sayadaw Mogok

Các bài pháp thoại từ Sayadaw Mogok

Sayadaw Nandamala

Các bài pháp thoại từ Sayadaw Nadamala Bhivamsa

Sayadaw U Tejaniya

Các bài pháp thoại từ Sayadaw U Tejaniya