Vô ngã

Chúng ta đang sống chung với những thứ không thuộc về mình. Chắc chắn là các uẩn này không tuân theo mong muốn của chúng ta, dù chỉ trong chốc lát. Sự tồn tại của thân này dựa trên năm uẩn. Nếu đưa ‘tôi’, ‘của tôi’ vào trong các uẩn, thân và tà kiến sẽ … Đọc tiếp

Tính không

Thật lợi ích khi nghe về pháp trống rỗng (suññata dhamma). Nhìn thấy sự trống rỗng (tính không) sẽ nhận ra Niết Bàn, đây là điều quan trọng. Trong Kinh Tập (sutta-nipāta), Đức Phật dạy Mogharaja rằng  nhìn thấy tính không sẽ nhận ra Niết Bàn. Quán tưởng các pháp là sự trống rỗng của cái tôi. Cái … Đọc tiếp

Tiểu kinh phương quảng

Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu cuộc vấn đáp giữa thánh tỳ khưu ni Visākha và ông cư sĩ Dhammadinnā theo lộ trình từ thân kiến (sakkāyadiṭṭhi) cho đến Niết Bàn. Sự tồn tại của thân (sakkāya) là như thế nào? Đó là năm thủ uẩn (khandha), năm thủ uẩn tồn tại nên thân này … Đọc tiếp

Thường nghiệp

Ngay từ bây giờ, tất cả các bạn nên phát triển thường nghiệp, tức là tạo các nghiệp theo thói quen (āciṇṇakamma). Bất cứ cảm thọ nào sinh khởi, hãy quan sát tính vô thường của cảm thọ đó. Người có nhiều tà kiến nên quan sát tâm (cittānupassanā) và người có nhiều tham ái nên quán sát thọ (vedanānupassanā). Quan sát chúng bất cứ lúc nào và biến điều này trở thành thường nghiệp. Thường nghiệp có nghĩa là sự thực hành liên tục. Tôi thực sự nhắc nhở bạn về điều này.

Thời gian & vượt thời gian

Nguồn gốc của thời gian (kāla) là mặt trời và mặt trăng, không có mặt trời và mặt trăng thì sẽ không có thời gian. Bởi vì có mặt trời, mặt trăng nên ngày và đêm xuất hiện, theo đó nhiệt độ (utu) cũng sinh khởi. Do có nhiệt độ nên con người mắc các … Đọc tiếp

Thế giới

Thế giới là khổ Các vấn đề trong cuộc sống thế gian (lokiya) là thế giới (loka). Pháp siêu thế (lokuttara) là các hiện tượng bên ngoài thế giới. Có chín pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả và Niết Bàn. Một tỳ khưu hỏi Đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn, cái gì là … Đọc tiếp

Thấy Niết-Bàn với tâm trong sạch

Hiện tượng nào sinh ra bởi nghiệp?
Hiện tượng nào sinh ra bởi nguyên nhân?
Hiện tượng nào sinh ra bởi nhiệt độ?
Hiện tượng nào không sinh bởi nghiệp?

Thái độ đúng đắn

Thư giãn và chánh niệm là những điểm cốt yếu, song có thái độ hành thiền đúng đắn và biết đặt tâm mình trong một khuôn khổ thích hợp cũng là điều rất quan trọng. Thái độ đúng đắn nghĩa là gì? Thái độ đúng đắn (yoniso manāsikāra) là một cách nhìn nhận sự việc, sao … Đọc tiếp

Thái độ đúng đắn

Thái độ đúng đắn (Yoniso manāsikāra-Như lý tác ý) Thư giãn và chánh niệm là những điểm cốt yếu, song có thái độ hành thiền đúng đắn và biết đặt tâm mình trong một khuôn khổ thích hợp cũng là điều rất quan trọng. Thái độ đúng đắn nghĩa là gì? Thái độ đúng đắn là … Đọc tiếp

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến (ditthi):
(1) Suy xét sai trên các uẩn
(2) Vô minh (avijja)
(3) Tiếp xúc (phassa)
(4) Tưởng (saññā)
(5) Suy nghĩ (vitakka)
(6) Không khéo tác ý (ayoniso manasikāra)
(7) Thân cận với người thiếu trí
(8) Nghe những lời dạy sai.

Tâm bất thiện

Cho rằng sầu muộn giống như lòng bi mẫn (karuṇā).  Nhiều người bị đánh lừa rằng sầu muộn giống như lòng bi mẫn (karuṇā). Lo lắng, bận tâm, phiền muộn và buồn bã không phải là lòng bi mẫn. Sầu muộn giống như một người bị đâm bởi cái gai mà không rút ra được … Đọc tiếp

Tâm (CITTA)

Sát góc núi, nơi lối đi có mấy bậc đá tôi có đề 3 chữ “tâm dưới chân” để nhắc nhở mọi người lưu ý để khỏi bước vấp. Thế nhưng vẫn có người hỏi “tâm dưới chân” có nghĩa là gì? Nơi Am Mây Tía mấy chú điệu hay bước lên xuống, tôi cũng … Đọc tiếp

Tác ý bố thí cúng dường

Quả của bố thí. Bố thí cho kết quả ở các kiếp sau cũng như kết quả ở hiện tại (pavatti). Kết quả hiện tại có nghĩa là gặp được một người thầy tốt và là yếu tố hỗ trợ quyết định cho đạo lộ (magga). Bố thí bản thân nó cũng là một yếu tố … Đọc tiếp

Tà kiến: thường kiến và đoạn kiến

Quan điểm về thuyết vĩnh cửu hay còn gọi là thường kiến (sassata-diṭṭhi) là muốn hưởng thụ trong kiếp sống kế tiếp, sau kiếp sống này. Họ sẽ nhận được điều đó nếu họ thực hiện nó. Những người này sẽ đi tới kiếp sau và thích thú trong kết quả của thường kiến. Sau khi … Đọc tiếp

Sinh và diệt

Một vị phàm tăng không trân trọng câu trả lời của bốn vị A La Hán vì không hiểu gì về các hiện tượng có điều kiện (saṅkhāra dhamma). Nếu biết rằng các hiện tượng có điều kiện là vô thường thì các vấn đề đã không xuất hiện với vị tỳ khưu ấy. Hiểu … Đọc tiếp