Chánh kiến

Chúng ta thực hành để có được chánh kiến sammaditthi. Vì vậy cần phải khởi đầu bằng kiến thức đúng và đủ về chánh kiến trong kinh điển. Vì vậy pháp duyên sinh, ngũ uẩn, 12 xứ là những kiến thức cần nắm chắc chắn. Ở chuyên mục này, chúng tôi sẽ tập trung vào pháp duyên sinh paticcasamuppada, hay còn gọi là vòng thập nhị nhân duyên

THƯỜNG NGHIỆP

Ngay từ bây giờ, tất cả các bạn nên phát triển thường nghiệp, tức là tạo các nghiệp theo thói quen (āciṇṇakamma). Bất cứ cảm thọ nào sinh khởi, hãy quan sát tính vô thường của cảm thọ đó. Người có nhiều tà kiến nên quan sát tâm (cittānupassanā) và người có nhiều tham ái nên quán sát thọ (vedanānupassanā). Quan sát chúng bất cứ lúc nào và biến điều này trở thành thường nghiệp. Thường nghiệp có nghĩa là sự thực hành liên tục. Tôi thực sự nhắc nhở bạn về điều này.

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến (ditthi):
(1) Suy xét sai trên các uẩn
(2) Vô minh (avijja)
(3) Tiếp xúc (phassa)
(4) Tưởng (saññā)
(5) Suy nghĩ (vitakka)
(6) Không khéo tác ý (ayoniso manasikāra)
(7) Thân cận với người thiếu trí
(8) Nghe những lời dạy sai.

Scroll to Top