Sayadaw Mogok

Đại trưởng lão, thiền sư Sayadaw Mogok (1899-1962) là một trong những vị thiền sư nổi tiếng nhất ở Miến Điệu giữa thế kỷ XX. Các bài thuyết pháp của Ngài lan truyền rất nhanh trên toàn nước Miến Điện, được đông đảo tín đồ Phật tử lắng nghe và thực hành theo. Ngài mạnh mẽ khuyến khích chư tăng cũng như Phật tử phải nhanh chóng hành thiền để sớm thoát khỏi bốn cõi khổ, Ngài hướng dẫn thiền Vipassana cũng như nhấn mạnh sâu sắc về Pháp Duyên Sinh để thiền sinh có được sự hiểu biết đúng đắn trước khi bắt tay vào công phu hành thiền.

THƯỜNG NGHIỆP

Ngay từ bây giờ, tất cả các bạn nên phát triển thường nghiệp, tức là tạo các nghiệp theo thói quen (āciṇṇakamma). Bất cứ cảm thọ nào sinh khởi, hãy quan sát tính vô thường của cảm thọ đó. Người có nhiều tà kiến nên quan sát tâm (cittānupassanā) và người có nhiều tham ái nên quán sát thọ (vedanānupassanā). Quan sát chúng bất cứ lúc nào và biến điều này trở thành thường nghiệp. Thường nghiệp có nghĩa là sự thực hành liên tục. Tôi thực sự nhắc nhở bạn về điều này.

BẢY TÂM ĐỔNG LỰC

Trong mỗi lần quan sát, Đạo lộ bao gồm năm chi đạo (maggaṅga), là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi tâm đổng lực trong bảy tâm đổng lực của mỗi lần quan sát, đều có năm yếu tố này. Trong javana thứ nhất có năm yếu tố, trong javana thứ hai có năm yếu tố, cho đến javana thứ bảy cũng vậy.

Trong thực hành thiền minh sát có bảy tâm đổng lực phát sinh (magga javana), với mỗi lần sinh diệt được quan sát, bảy javana khởi lên. Khi bảy javana khởi lên, bạn nhận biết về sự sinh diệt bảy lần. Bây giờ tôi sẽ giải thích điều này.

VÒNG LUÂN HỒI VÀ CÁC CHƯỚNG NGẠI

Năm chướng ngại cản trở con đường đến tự do và chúng duy trì vòng luân hồi: Tham ái, sân (dosa), hôn trầm thuỵ miên, bồn chồn hối hận và hoài nghi

THẤY NIẾT BÀN VỚI TÂM TRONG SẠCH

Hiện tượng nào sinh ra bởi nghiệp?
Hiện tượng nào sinh ra bởi nguyên nhân?
Hiện tượng nào sinh ra bởi nhiệt độ?
Hiện tượng nào không sinh bởi nghiệp?

Scroll to Top