Pháp thoại với U-Pe-Win

U Pe Win: Thưa ngài, con là một tín đồ của đức tin khác. Con đã đặt câu hỏi về những điều con nghi ngờ tới nhiều người từ các tôn giáo khác nhau, nhưng chưa ai đưa ra câu trả lời đủ để làm con hài lòng. Từ những gì được nghe, con biết … Đọc tiếp

Nghiệp cũ và nghiệp mới

Đức Phật dạy rằng có bốn điều liên quan tới nghiệp, đó là: (1). Nghiệp cũ (2). Nghiệp mới (3). Nơi nghiệp bị chấm dứt. (4). Thực hành dẫn tới chấm dứt nghiệp. Đây là những pháp dành cho thực hành, không có pháp nào là không liên hệ với thực hành. Nhưng mọi người … Đọc tiếp

Đi lên hay đi xuống?

Nhiều người thường bối rối khi làm một việc gì đó vì không biết là thiện hay bất thiện. Vì vậy, họ thực hiện nó, nghĩ rằng nó là tốt. Nhưng nếu họ nghĩ theo cách khác, họ đã không làm điều đó. Vì nhiều người không hiểu điều gì là tốt hay xấu hoặc nhân … Đọc tiếp

Chánh kiến

Sự khác nhau giữa người khôn ngoan và kẻ ngu là gì? Câu trả lời là: người khôn ngoan thực hành đời sống phạm hạnh (magga brahmacariya) còn kẻ ngu thì không. Vì vậy người khôn ngoan không còn tái sinh trong tương lai, và già nua, bệnh tật, cái chết trong tương lai cũng không … Đọc tiếp

Căn của ý thức

Trong Tâm lý học Phật giáo, có sáu Thức nhận biết: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức. Mỗi Thức được phát sinh do sự giao tiếp đầy đủ của Căn (cũng gọi là Vật) với đối tượng là Cảnh (cũng gọi là Trần). Căn của Nhãn Thức là … Đọc tiếp

Cái gì dẫn dắt thế giới

Cái gì dẫn dắt thế giới ?
Cái gì đang kéo thế giới?
Thế giới đang theo đuổi cái gì?

Các chướng ngại trong vòng luân hồi

Năm chướng ngại cản trở con đường đến tự do và chúng duy trì vòng luân hồi: Tham ái, sân (dosa), hôn trầm thuỵ miên, bồn chồn hối hận và hoài nghi

Bố thí với trí tuệ

Bố thí (dāna) với mục đích trở thành con người hay chư thiên là nguyên nhân của đau khổ (dukkha), hay bố thí để cho các uẩn được hạnh phúc thì sự thật vẫn là khổ. Bố thí như vậy sẽ tiếp tục bị lạc trong Khổ Đế (dukkha-sacca). Vì vậy các bạn phải bố thí … Đọc tiếp

Bảy tâm đổng lực

Trong mỗi lần quan sát, Đạo lộ bao gồm năm chi đạo (maggaṅga), là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi tâm đổng lực trong bảy tâm đổng lực của mỗi lần quan sát, đều có năm yếu tố này. Trong javana thứ nhất có năm yếu tố, trong javana thứ hai có năm yếu tố, cho đến javana thứ bảy cũng vậy.
Trong thực hành thiền minh sát có bảy tâm đổng lực phát sinh (magga javana), với mỗi lần sinh diệt được quan sát, bảy javana khởi lên. Khi bảy javana khởi lên, bạn nhận biết về sự sinh diệt bảy lần. Bây giờ tôi sẽ giải thích điều này.