Văn học Pāli

  • Ngôn ngữ Pāli
  • Văn học Pāli
  • Cấu trúc ngôn ngữ Pāli
  • Tam tạng Tipitaka
  • Học ngôn ngữ Pali như thế nào
  • Tài liệu học ngôn ngữ Pali

Ngữ pháp Pāli

Sinh và diệt
Một vị phàm tăng không trân trọng câu trả lời của bốn vị A La Hán vì không hiểu gì về các hiện tượng có điều kiện (saṅkhāra dhamma). Nếu biết rằng các hiện tượng có điều kiện là vô thường thì các vấn ...
Tâm bất thiện
Cho rằng sầu muộn giống như lòng bi mẫn (karuṇā).  Nhiều người bị đánh lừa rằng sầu muộn giống như lòng bi mẫn (karuṇā). Lo lắng, bận tâm, phiền muộn và buồn bã không phải là lòng bi mẫn. Sầu ...
Nghiệp cũ và nghiệp mới
Đức Phật dạy rằng có bốn điều liên quan tới nghiệp, đó là: (1). Nghiệp cũ (2). Nghiệp mới (3). Nơi nghiệp bị chấm dứt. (4). Thực hành dẫn tới chấm dứt nghiệp. Đây là những pháp dành cho thực hành, ...
Thường nghiệp
Ngay từ bây giờ, tất cả các bạn nên phát triển thường nghiệp, tức là tạo các nghiệp theo thói quen (āciṇṇakamma). Bất cứ cảm thọ nào sinh khởi, hãy quan sát tính vô thường của cảm thọ đó. Người có ...
Bảy tâm đổng lực
Trong mỗi lần quan sát, Đạo lộ bao gồm năm chi đạo (maggaṅga), là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi tâm đổng lực trong bảy tâm đổng lực của mỗi lần quan sát, đều ...
Các chướng ngại trong vòng luân hồi
Năm chướng ngại cản trở con đường đến tự do và chúng duy trì vòng luân hồi: Tham ái, sân (dosa), hôn trầm thuỵ miên, bồn chồn hối hận và hoài nghi ...
Thấy Niết-Bàn với tâm trong sạch
Hiện tượng nào sinh ra bởi nghiệp? Hiện tượng nào sinh ra bởi nguyên nhân? Hiện tượng nào sinh ra bởi nhiệt độ? Hiện tượng nào không sinh bởi nghiệp? ...
Cái gì dẫn dắt thế giới
Cái gì dẫn dắt thế giới ? Cái gì đang kéo thế giới? Thế giới đang theo đuổi cái gì? ...
Thế giới
Thế giới là khổ Các vấn đề trong cuộc sống thế gian (lokiya) là thế giới (loka). Pháp siêu thế (lokuttara) là các hiện tượng bên ngoài thế giới. Có chín pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả và Niết Bàn. ...