Tám nguyên nhân phát triển tà kiến

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến (ditthi):
(1) Suy xét sai trên các uẩn
(2) Vô minh (avijja)
(3) Tiếp xúc (phassa)
(4) Tưởng (saññā)
(5) Suy nghĩ (vitakka)
(6) Không khéo tác ý (ayoniso manasikāra)
(7) Thân cận với người thiếu trí
(8) Nghe những lời dạy sai.