chánh kiến

THẤY NIẾT BÀN VỚI TÂM TRONG SẠCH

Hiện tượng nào sinh ra bởi nghiệp?
Hiện tượng nào sinh ra bởi nguyên nhân?
Hiện tượng nào sinh ra bởi nhiệt độ?
Hiện tượng nào không sinh bởi nghiệp?

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến

Tám nguyên nhân phát triển tà kiến (ditthi):
(1) Suy xét sai trên các uẩn
(2) Vô minh (avijja)
(3) Tiếp xúc (phassa)
(4) Tưởng (saññā)
(5) Suy nghĩ (vitakka)
(6) Không khéo tác ý (ayoniso manasikāra)
(7) Thân cận với người thiếu trí
(8) Nghe những lời dạy sai.

Scroll to Top