bố thí cúng dường

Tác ý bố thí cúng dường

Quả của bố thí. Bố thí cho kết quả ở các kiếp sau cũng như kết quả ở hiện tại (pavatti). …

Tác ý bố thí cúng dường Đọc thêm »