THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN

Thái độ đúng đắn (Yoniso manāsikāra-Như lý tác ý) Thư giãn và chánh niệm là những điểm cốt yếu, song …

THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN Đọc thêm »