Sinh và diệt

Một vị phàm tăng không trân trọng câu trả lời của bốn vị A La Hán vì không hiểu gì …

Sinh và diệt Đọc thêm »