Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023

Tam tuệ lâm

Khám phá ra sự thật (sacca) là điều quan trọng nhất. Những thứ khác như bố thí, giữ giới, thiền định và phát triển trí tuệ chỉ là các yếu tố hỗ trợ. Người không biết đến sự thật thì luôn hướng đến đau khổ, và phần lớn mọi người đang tìm kiếm những thứ sai trái mặc dù lời dạy về sự thật vẫn tồn tại.

Tất cả các bạn ở đây đang được gặp một điều tuyệt vời, các bạn có một vị thầy chỉ dạy về pháp chân đế (paramattha dhamma) và có đôi tai để lắng nghe giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật (Buddha sāsana) vẫn tồn tại và các bạn đang còn sống. Như vậy với bốn điểm này, các bạn đã có nghiệp tốt để đạt được Đạo và Quả. Tôi sẽ nói cho bạn biết về ba dạng trí tuệ:

(1). Sacca ñāṇa, sự thực trí, là trí tuệ thấy rõ như thực, hiểu biết về sự thật khởi đầu từ lắng nghe giáo pháp, đây là sự hiểu biết thấp nhất.

(2). Kicca ñāṇa, phận sự trí, là trí tuệ trực giác về sự thật, hiểu biết về chức năng của trí tuệ, đây là sự hiểu biết bậc trung. (biết nhiệm vụ phải thực hiện)

(3). Kata ñāṇa, sở tác trí, là trí tuệ kết thúc sự thực hành. Đây là cấp độ cao nhất của trí tuệ.

Trí tuệ đầu tiên nhận biết về bốn sự thật thông qua nghe giáo pháp. Trí tuệ thứ hai được phát triển thông qua thực hành và dần từ bỏ phiền não hướng tới giác ngộ. Trí tuệ cuối cùng, thành tựu việc thực hành, đạt được Đạo và Quả.

Bất cứ hiện tượng nào sinh khởi, biết rằng hiện tượng đó có bản chất khổ chính là sacca ñāṇa. Biết tham ái (taṇhā) là biết về nguyên nhân của khổ (samudaya sacca). Tham ái sinh khởi là nguyên nhân của khổ, với tham ái diệt là khổ diệt. Bất cứ pháp nào sinh khởi và biết với sự thật là sacca ñāṇa. Tuy nhiên ở đây vẫn chưa phát triển được tuệ minh sát, chỉ là biết về bốn sự thật bằng kiến thức phân tích. Như vậy Sự thực trí sacca ñāṇa là kiến thức phân tích về bất cứ pháp nào phát sinh

Tiếp theo là Phận sự trí, kicca ñāṇa, đây mới là hiểu biết quan trọng. Sacca ñāṇa chỉ biết dựa trên lời dạy từ các vị thầy. Bất kể pháp gì sinh khởi, kicca ñāṇa biết pháp đó sinh và diệt. Và sau đó kicca ñāṇa thâm nhập sâu vào chúng và biết rằng chúng là khổ. Tất cả chỉ có khổ sinh khởi và khổ đoạn diệt, không có gì trộn lẫn bên trong. Đây là trí tuệ về Khổ Đế với đầy đủ sự hiểu biết (parinnaya). Tính vô thường của khổ là chức năng của pháp và biết về nó. Phận sự trí kicca ñāṇa là trí tuệ phát triển từ sự thực hành còn sự thực trí sacca ñāṇa mới chỉ là kiến thức thông thường.

Kicca ñāṇa là trí tuệ thâm nhập vào bên trong các hiện tượng. Bất cứ cái gì sinh khởi trong các uẩn được nhận biết một cách thấu đáo, ngoại trừ khổ thì không có gì khác tồn tại, là kicca ñāṇa. Năm uẩn luôn luôn nói về phận sự của chúng nhưng bạn không kết nối chúng với trí tuệ, do đó vẫn chưa nhận được kicca ñāṇa. Vì vậy bạn phải kết nối các uẩn với trí tuệ.

Hàng ngày năm uẩn sẽ nói cho bạn về chức năng của chúng, nhiều tới mức không thể đếm được. Bạn đi tới không đếm được kicca ñāṇa nếu bạn kết nối với các uẩn. Ví dụ, từ thân của con bò thối, bạn rạch ra và cắt bỏ phần thịt bị thối. Theo cách tương tự bất cứ uẩn nào cho bạn thấy đều chỉ là khổ và không có chút gì là an vui.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments