Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
HomeVipassana

Vipassana

Quan sát sự không tồn tại

Cơ thể này là sự diễn tiến của duyên sinh từ sáu cửa giác quan. Nếu bạn nhìn thấy sự sinh khởi của các hiện tượng, bạn sẽ thoát khỏi niềm tin sai lầm về đoạn kiến. Nếu bạn nhìn thấy sự hoại diệt của các hiện tượng, bạn sẽ thoát khỏi hiểu biết sai lầm về thường kiến. Với sự hiểu biết về sinh khởi và hoại diệt của các hiện tượng trong vòng duyên sinh bạn sẽ phá huỷ được tà kiến, sự hiểu biết sai. Đây là con đường Trung Đạo, con đường Trung Đạo là...

Tính không

Thật lợi ích khi nghe về pháp trống rỗng (suññata dhamma). Nhìn thấy sự trống rỗng (tính không) sẽ nhận ra Niết Bàn, đây là điều quan trọng. Trong Kinh Tập (sutta-nipāta), Đức Phật dạy Mogharaja rằng  nhìn thấy tính không sẽ nhận ra Niết Bàn. Quán tưởng các pháp là sự trống rỗng của cái tôi. Cái gì cần phải quan sát? Quan sát con mắt và cảnh sắc không phải là tôi, không phải là của tôi. Với sự tiếp xúc giữa mắt và cảnh sắc, nhãn thức sinh khởi, đây cũng không phải là tôi hay của tôi. Nếu...

Vô ngã

Chúng ta đang sống chung với những thứ không thuộc về mình. Chắc chắn là các uẩn này không tuân theo mong muốn của chúng ta, dù chỉ trong chốc lát. Sự tồn tại của thân này dựa trên năm uẩn. Nếu đưa ‘tôi’, ‘của tôi’ vào trong các uẩn, thân và tà kiến sẽ bị trộn lẫn, tạo thành ‘thân tôi’, ‘thân của tôi’ tạo nên thân kiến (sakkāya-diṭṭhi). Mọi người đang trộn lẫn cái ‘tôi’ không tồn tại vào các uẩn. Nếu thân tồn tại bởi chính nó thì không có vấn đề gì cả, nhưng cái...